Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov   Živého ruženca,  Svätého ruženca, Večného ruženca.

Vznik Živého ruženca

Bratstvo Živého ruženca založila v 19. stor. zbožná francúzska žena Pavlína Jaricotová. V krátkej dobe dosiahlo bratstvo veľký rozmach a v roku 1835 bolo pridružené k reholi dominikánov.

Bratstvo tvoria tzv. ruže, ktoré združujú veriacich cez modlitbu svätého ruženca v mnohých farnostiach. Každá modlitbová "ruža" sa skladá z 20 členov pričom každý z členov sa modlí denne jeden "pridelený" desiatok z veľkého ruženca. Členovia tak spolu vytvoria denne celý veľký ruženec. Raz mesačne si tajomstvá vymieňajú. Aj keď má ružencové bratstvo niekoľko ruží Živého ruženca, je to vždy iba jedno spoločenstvo, ktoré sa stretáva na jednom spoločnom stretnutí na modlitbe raz za mesiac. Každá ruža má svojho horliteľa ruže, všetky ruže vo farnosti spravuje horliteľ ružencového bratstva.

Horliteľ ruže
je volený členmi svojej ruže, na dobu troch rokov. Horliteľ ruže musí byť členom svojej ruže. Jeho úlohou je pozbudzovať členov svojej ruže k plneniu záväzku, ktorý na seba dobrovoľne prevzali; stará sa o výmenu tajomstiev vo svojej ruži; má prehľad o účasti člena ruže na spoločnom mesačnom stretnutí. Horliteľ ruže nemôže byť vo viac ako jednej ruži. Ružencové bratstvo má teda toľko horliteľov ruží, koľko má ruží. Aj neúplná ruža má svojho horliteľa. V jednej ruži nemôžu byť dvaja horlitelia, ktorí sa vzájomne zastupujú.

Horliteľ ružencového bratstva (Pozn. niekde je zaužívaný názov moderátor ružencového spoločenstva)
- môže byť zvolený ktorýkoľvek člen Živého ruženca na obdobie 3 rokov. Jeho úlohou je riadiť činnosť ružencového bratstva vo farnosti podľa Stanov platných na Slovensku; viesť evidenciu všetkých členov;  udržiavať kontakt s dekanátnou moderátorkou; zúčastňuvať sa stretnutí duchovných obnov, duchovných cvičení  a pod. Horliteľ ružencového bratstva môže zastávať aj službu horliteľa ruže.
 

Viac na stránke Dominikánskeho mariánskeho centra: www.dmc.sk

 

Živý ruženec v našej farnosti

Členovia ružencového bratstva sa stretávajú v prvú sobotu v mesiaci po rannej svätej omši.

Pokyny pre člena k modlitbe desiatku ruženca:
Každý člen ruže má záväzok, ktorý  spočíva v pomodlení sa tajomstva jedného desiatku ruženca, ktorý má na príslušný mesiac pridelený.   Modlitba konkrétneho tajomstva začína prvým dňom a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca. V prvý deň nového mesiaca sa člen ruže modlí nasledujúci desiatok, nezávisle od toho, kedy príde ku konkrétnej výmene kartičiek. (Záväzné, všeobecné úmysly modlitby ruženca nájdu členovia napísané v členských preukazoch.)

Výmena kartičiek medzi jednotlivými členmi prebieha tak, že druhý člen ruže odovzdáva kartičku prvému. Z prihlásených členov sú vytvorené zoznamy, ktorý každý člen ruže dostal a podľa poradového čísla na zozname dostal aj kartičku s tým istým číslom. Verím, že pri troche porozumenia si na tento systém výmeny zvykneme.

Práva a záväzky člena Živého ruženca
- je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva (RB), za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov); - je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; - má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva;
- člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce;