Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

 

 

Lk 2, 22-40

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt svätá rodinaKeď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

       V prvú nedeľu po Narodení Pána, keď sme ešte ponorení do radostnej atmosféry sviatku, nás Cirkev pozýva uvažovať o Svätej Nazaretskej rodine. Dnešné evanjelium nám predstavuje Pannu Máriu a svätého Jozefa vo chvíli, keď štyridsať dní po Ježišovom narodení prichádzajú do Jeruzalemského chrámu. Urobili tak v náboženskej poslušnosti voči Mojžišovmu zákonu, ktorý predpisuje obetovať prvorodeného Pánovi. Uprostred zástupov ľudí, na veľkých nádvoriach chrámu táto rodina nepúta pozornosť okolia, ničím sa neodlišuje od ostatných… A predsa nezostane nepozorovaná! Dvaja starci, Simeon a Anna, vedení Duchom Svätým, pristupujú a vzdávajú chvály Bohu za to Dieťa, v ktorom spoznávajú Mesiáša, svetlo národov a spásu Izraela.  

       Tento moment je jednoduchý, ale bohatý na proroctvo: stretnutie  dvojice mladých manželov, naplnených radosťou a vierou pre Pánove milosti, a dvoch starcov, ktorí sú pôsobením Ducha Svätého tiež plní radosti a viery. Kto im umožnil, aby sa stretli? Ježiš. Ježiš im dáva stretnúť sa: mladí a starí. Ježiš je ten, kto zbližuje generácie. Je tým zdrojom lásky, ktorá zjednocuje rodiny a osoby, ktorý prekonáva každú nedôveru, každú izolovanosť, každý odstup. Toto nás núti myslieť aj na starých rodičov: aká dôležitá je ich prítomnosť, aká cenná je ich úloha v rodinách a v spoločnosti! Dobrý vzťah medzi mladými a starými je rozhodujúci tak pre život občianskeho, ako aj cirkevného spoločenstva.  

       Svätá rodina je pre nás vzorom viery. V rodinnom živote Márie a Jozefa je Boh naozaj v strede, a to v osobe Ježiša. Preto Nazaretskú rodinu nazývame Svätou, lebo sa sústreďuje na Ježiša. Keď rodičia a deti spoločne dýchajú takú atmosféru viery, získavajú silu, ktorá im pomôže čeliť aj náročným výzvam, ako to ukazuje skúsenosť Svätej rodiny, pri ťažkej skúške -  dramatickej udalosti úteku do Egypta.  Malý Ježiš so svojou matkou Máriou a so svätým Jozefom sú vzorom rodiny, ktorá je jednoduchá, ale plná jasu. Svetlo, ktoré vyžaruje Nazaretská rodina, je svetlom milosrdenstva a spásy pre celý svet, svetlom pravdy pre každého človeka, pre rodinu ľudstva ako aj pre jednotlivé rodiny.

       Toto svetlo nás povzbudzuje, aby sme vnášali ľudské teplo do tých rodinných situácií, v ktorých z rozličných príčin chýba pokoj, zhoda, a odpustenie. Naša konkrétna solidárnosť má byť zameraná predovšetkým na rodiny, ktoré prežívajú zvlášť ťažké skúšky pre choroby či stratu práce, ale tiež na prenasledovaných, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť…

       Dnes na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa sa na chvíľu zastavme a v tichu prosme za všetky rodiny, ktoré sa nachádzajú v akýchkoľvek ťažkostiach. (pápež František)