Jubileum fatimských zjavení

Pri príležitosti osláv jubilejného roka fatimských zjavení je spojená možnosť získania úplných odpustkov. Viac v texte nižšie:

 

 Svätý Otec František


kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení,

v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017,

obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich.

 

Získať ich môžu tí, ktorí:

1)    ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2)    ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3)    ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Zdroj: www.tkkbs.sk   Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)

 

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský

 
v sobotu 13. mája slávil  svätú omšu v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. Pútnické miesto navštívil pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie a zároveň 640. výročia konsekrácie Baziliky v Marianke.
 
Prítomným veriacim arcibiskup oznámil otvorenie jubilejného roka v Bazilike, s ktorým je spojená možnosť získať úplné odpustky. Túto možnosť na jeho žiadosť, na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka, poskytla Apoštolská penitenciária. Urobila tak pre "posvätenie veriacich a aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti".
 
Od 13.5.2017 do 16.5.2018 teda môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať plnomocné odpustky:
 
– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolita
– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť
– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.
 
Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.
 
Úplné znenie dekrétu si možno prečítať na TEJTO ADRESE.
 
Svätý otec udelil bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému aj právomoc udeľovať apoštolské požehnanie počas jubilejného roka v Marianke. S ním sa tiež spája prijatie úplných odpustkov za zvyčajných podmienok.
 
Požehnanie s odpustkami z Marianky možno získať aj vtedy, keď sa ho veriaci pre nejakú príčinu nemôžu zúčastniť osobne, ale bude prenášané prostredníctvom televízie alebo rádia.
 
Prevzaté z TK KBS