7. nedeľa cez rok

 

Mt 5, 38-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

V prvom čítaní dnešnej nedele počujeme úryvok z knihy Levitikus: „Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.“ Boh prejavuje svoju svätosť mnohými činmi, ktorými sa dáva spoznať vyvolenému národu. Tento národ cez všetky skúsenosti vidí, skúsi a presvedčí sa – Pán je svätý, Pán je Boh. A ten istý Pán ich vyzýva – Aj vy buďte svätí. Áno, Boh, náš Otec je svätý. Jeho svätosť je nedosiahnuteľná, ale predsa hodná nasledovania. Má byť motívom aj našej svätosti.

Niekedy však pri nasledovaní nášho Pána máme pochybnosti a tápeme v neistote. Ako vlastne realizovať svätosť? Otázka by možno zostala nezodpovedaná, ak by nám neprišlo na pomoc dnešné evanjelium. Končí vážnou výzvou: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Výzve predchádza katechéza o tom, že máme neodporovať zlému, milovať svojich nepriateľov a dobre robiť tým, čo nám zle robia. Toto hovorí Ježiš, ktorý nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu, ktorý sa uponížil a stal sa poslušným až na smrť, ktorý dobre robil všetkým. Teda ten Ježiš, ktorý nielen učil, ale aj skutkami dokazoval svoje učenie.

Mnohí možno teraz spozornejú, následne mávnu rukou a povedia: To je nemožné! Dosiahnutie takéhoto stupňa kresťanskej dokonalosti možno nie je jednoduché, ale nevravme, že sa to nedá, pokiaľ sme to neskúsili. Poznáme mnohé príklady svätých, ktorí to dosiahli. Matke Tereze raz novinári povedali:  Hovoria o vás, že ste svätá. Ona odpovedala: svätosť by mala byť nie mimoriadnym, ale normálnym programom každého kresťana. Dosiahnutie dokonalosti podľa vzoru nášho božského Učiteľa nemôže byť hračkou, alebo ľahkou záležitosťou pár krátkych dní.

Konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu O Cirkvi – Svetlo národov hovorí o povolaní k svätosti takto: „Všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť v láske. Táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. Na dosiahnutie tejto dokonalosti nech veriaci používajú sily, ktoré dostali podľa miery Kristovho daru, nech nasledujú jeho príklad a stávajú sa mu podobní, aby poslušní vo všetkom Otcovej vôli, celou dušou sa oddali Božej sláve a službe blížnemu. Svätosť Božieho ľudu tak prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách Cirkvi vynikajúco svedčia životy toľkých svätých.“

Túžba po dokonalosti je pozvanie na cestu, ktorá žiada osobné úsilie a sebazápor, je to cesta kríža. Sv. Augustín, ktorý je príkladom hľadania cesty dokonalosti, nás pozýva: „Všetky údy tu majú miesto: podľa svojho postavenia, podľa svojej úlohy a svojím spôsobom majú nasledovať Krista. Majú sa zaprieť, nemajú si o sebe namýšľať; majú vziať svoj kríž a pre Krista znášať vo svete všetko, čo im svet spôsobuje. Majú ho milovať, lebo on jediný nepodvádza, jeho jediného nemožno oklamať a on jediný neklame: majú ho milovať, lebo čo sľúbil, splní. Ale pretože nedáva hneď, viera kolíše. Čakaj, vydrž, vezmi a nes odďaľovanie; tak naozaj ponesieš svoj kríž“.

Vyprosujme si spoločne v modlitbách, veľa dobrej vôle a úsilia o svätosť, podľa vzoru nášho nebeského Otca, s pomocou jeho Syna, v sile Ducha Svätého. (Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu)