27. nedeľa cez rok

 

 

 

Mt 21, 33-43

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Evanjelium dnešnej nedele nám predkladá podobenstvo o hospodárovi. Vysadil svoju vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju zveril do starostlivosti najatým správcom, ktorým dôveroval, a odišiel. Prišiel čas oberačky. Vinohradníkom ako správcom podľa práva prináležal podiel na zisku z úrody, a ten užívali. Problém však nastal vtedy, keď hospodár poslal k správcom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Začali rebelovať, ublížili, ba dokonca zabili vyslaných sluhov, a neušetrili ani jeho vlastného syna. Odmietli odovzdať vlastníkovi vinice jeho podiel. Už zabudli, že to bol Pán vinice, ktorý túto vinicu vysadil a  zveril im ju do správcovstva, pretože im dôveroval, a chcel, aby v danom čase mali podiel na úrode tak oni, ako aj On sám. 

Mnohí z nás sa často v dnešnej dobe zamýšľame a pozastavujeme nad stavom spoločnosti, v ktorej žijeme. Nie je nič výnimočné, keď vidíme ľudí vo významnom postavení, ktorým slovo zodpovednosť takmer nič nehovorí.

Je však dôležité, aby sme si uvedomovali, že obraz spoločnosti nevytvárajú iba tí druhí. Spoločnosť tvorí každý jeden z nás. Ako sa prejavuje zodpovednosť konkrétne v mojom živote, v zamestnaní, v rodine?

Všetko, čo nám bolo zverené je prejavom dôvery Boha. V jeho očiach sme dôveryhodnými partnermi, ktorí vynaložia všetko úsilie a snahu, aby zodpovedne splnili svoju úlohu. Tým, že nás Boh povolal k životu, ukázal nám, že sme pre neho dôležití. Že sme tými, ktorí sú hodní toho, aby zveľaďovali zem a zdokonaľovali ľudskú spoločnosť, budovaním vzťahov lásky a porozumenia.

Záleží na nás, či prijmeme skutočnosť, že sme správcami, alebo sa budeme snažiť presvedčiť samých seba, že sme vlastníci. Naša zodpovednosť vo vzťahu k Bohu, sa prejavuje zodpovednosťou vo vzťahu k našim bratom a sestrám. (Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu)