25. svetový deň chorých

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. svetový deň chorých

Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49)

 

Drahí bratia a sestry,

11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49). Slávenie tohto dňa zaviedol Ján Pavol II. v roku 1992 a po prvý raz sa konalo práve v Lurdoch, 11. februára 1993. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. Každoročné slávenie tejto spomienky tiež dáva Cirkvi novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a odsunutým na okraj spoločnosti (porov. Ján Pavol II., motu proprio Dolentium hominum, 11. februára 1985, 1). Modlitby, slávenia Eucharistie a sviatosti pomazania chorých, spoločenstvo s chorými, bioetické a teologické študijné semináre, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Lurdoch, ponúkajú nový, dôležitý príspevok k tejto službe.

Už teraz sa v duchu nachádzam pri jaskyni v Massabielle, pred sochou Nepoškvrnenej Panny, ktorej ten, ktorý je mocný, urobil veľké veci na spásu ľudstva, a chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým vám, bratia a sestry, ktorí prežívate skúsenosť utrpenia, a tiež vašim rodinám. Zároveň vyslovujem svoje uznanie všetkým tým, ktorí – v rôznych úlohách a vo všetkých zdravotníckych štruktúrach po celom svete – odborne, zodpovedne a obetavo prispievajú k zmierneniu vášho utrpenia, vášmu vyliečeniu a každodennému pocitu zdravia. Chcel by som vás všetkých – chorých, trpiacich, lekárov, zdravotnícky personál, príbuzných, dobrovoľníkov – povzbudiť, aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do jeho vôle. Kiež vo viere, živenej Božím slovom a sviatosťami, vždy nájdete silu milovať Boha a bratov, a to aj pri prežívaní choroby.

Aj na nás, podobne ako na sv. Bernadetu, Mária pozorne hľadí. Pokorná dievčina z Lúrd hovorí, že Panna, ktorú nazýva „krásna pani“, na ňu hľadela tak, ako sa hľadí na osobu. Tieto jednoduché slová opisujú plnosť tohto vzťahu. Bernadeta – chudobná, nevzdelaná a chorá – cíti, že sa Mária na ňu pozerá ako na osobu. „Krásna pani“ s ňou hovorí s veľkou úctou, bez toho, aby ju ľutovala. To nám pripomína, že každý chorý vždy je a zostáva ľudskou bytosťou, a ako s takou s ním treba zaobchádzať. Chorí rovnako ako ľudia – s často vážnym – hendikepom, majú svoju neodňateľnú dôstojnosť a svoje poslanie v živote, a nikdy sa nestanú iba predmetmi, hoci sa aj niekedy zdajú úplne pasívni, v skutočnosti takými nikdy nie sú.

Po tomto zážitku v jaskyni sa vďaka modlitbe mení Bernadetina slabosť na silu pomáhať druhým. Vďaka láske sa stáva schopnou obohatiť svojich blížnych a predovšetkým ponúknuť svoj život na spásu ľudstva. Fakt, že ju „krásna pani“ požiadala, aby sa modlila za hriešnikov, nám pripomína, že chorí a trpiaci nenosia v sebe len túžbu uzdraviť sa, ale aj túžbu viesť skutočný kresťanský život, a to až do tej miery, že ho obetujú, ako praví Kristovi misionárski učeníci. Bernadeta dostáva od Márie povolanie slúžiť chorým, má sa stať „milosrdnou sestrou“. Toto poslanie tak dokonale naplní, že sa stáva vzorom, ktorý môže nasledovať každý zdravotnícky pracovník. Prosme teda „Nepoškvrnené počatie“ o milosť, aby sme vždy dokázali nadviazať s chorým vzťah ako s osobou, ktorá síce potrebuje pomoc – a niekedy aj v tých najelementárnejších veciach – ale zároveň v sebe má svoj vlastný dar, o ktorý sa môže podeliť s druhými.

Pohľad Márie, Útechy zarmútených, osvecuje tvár Cirkvi v jej každodennom angažovaní sa v prospech núdznych a trpiacich. Cenné plody tejto starostlivosti Cirkvi vo svete utrpenia a choroby sú dôvodom na vďačnosť Pánovi Ježišovi, ktorý sa s nami stal solidárnym v poslušnosti Otcovej vôli až po smrť na kríži, aby bolo ľudstvo vykúpené. Solidarita Krista, Božieho Syna, narodeného z Márie, je prejavom Božej milosrdnej všemohúcnosti, ktorá sa prejavuje v našom živote predovšetkým vtedy, keď je krehký, zranený, pokorený, marginalizovaný či trpiaci, a vkladá do neho silu nádeje, ktorá nám umožňuje znovu vstať, a podopiera nás.

Toľké bohatstvo ľudskosti a viery nemôže vyjsť nazmar, ale malo by nám skôr pomáhať čeliť našim ľudským slabostiam a tiež výzvam v oblasti zdravotníctva a technológií. Kiež pri príležitosti Svetového dňa chorých nájdeme novú motiváciu prispievať k šíreniu kultúry rešpektujúcej život, zdravie a životné prostredie; nech nás inšpirujú k zasadzovaniu sa za rešpektovanie integrity a dôstojnosti osôb, a to aj prostredníctvom správneho prístupu k bioetickým otázkam, k starostlivosti o tých najslabších i k ochrane prostredia.

Pri príležitosti 25. svetového dňa chorých znovu zdôrazňujem, že chcem byť svojou modlitbou a povzbudením nablízku lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom i všetkým zasväteným osobám, ktoré sa venujú službe chorým a núdznym; cirkevným i svetským inštitúciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia; a tiež rodinám, ktoré sa s láskou starajú o svojich chorých príbuzných. Všetkým želám, aby boli vždy radostnými znakmi Božej prítomnosti a lásky, nasledujúc žiarivé svedectvo toľkých Božích priateľov a priateliek, spomedzi ktorých spomeniem sv. Jána z Boha a sv. Kamila de Lellis, patrónov nemocníc a zdravotníkov, a sv. Matku Terezu z Kalkaty, misionárku Božej lásky.

Bratia a sestry, my všetci – chorí, zdravotníci i dobrovoľníci – sa spoločne obráťme v modlitbe na Máriu, aby svojím materským príhovorom posilňovala a sprevádzala našu vieru. Od Krista, svojho Syna, nech nám na ceste uzdravovania i v zdraví vyprosí nádej, cit pre bratstvo a zodpovednosť, horlivosť za celkový ľudský rozvoj a radosť z vďačnosti zakaždým, keď nás Boh prekvapí svojou vernosťou a milosrdenstvom.
Ó, Mária, naša Matka, ty v Kristovi každého z nás prijímaš za svojho syna či dcéru, povzbudzuj dôveryplné očakávanie nášho srdca; posilňuj nás v našich chorobách a trápeniach; veď nás ku Kristovi, tvojmu Synovi a nášmu bratovi, a pomôž nám spoliehať sa na Pána, ktorý koná veľké veci.

Všetkých vás uisťujem o tom, že na vás neustále pamätám v modlitbe, a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie. 

                                                                                                                                                8. decembra 2016, na sviatok Nepoškvrneného počatia

                                                                                                                                                                                                                         František

Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu

 

 

Svetový deň chorých 2017 pozýva pápež osláviť výnimočným spôsobom

Bratislava 24. januára (TK KBS) Katolícka cirkev oslávi 11. februára Svetový deň chorých. V tomto roku ide o jubilejný 25. ročník osláv Svetového dňa chorých. Svätý Otec František preto vyzval osláviť ho výnimočným spôsobom. Pri tejto príležitosti prinášame preklad listu, v ktorom Mons. Jean–Marie Mupendawatu, sekretár Pápežskej Rady pre pastoráciu v zdravotníctve informuje o rozhodnutí Svätého Otca.

Predsedom Biskupských konferencií
Biskupom zodpovedným za pastoráciu v zdravotníctve

Eminencia, Excelencia, ctihodný otče,
Ako viete, Svätý Otec Benedikt XVI. zaviedol, po vzore iných svetových dní, Svetový deň chorých, ktorý pripadá na 11. februára – liturgickú spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Slávnostnejšie sa má sláviť každý tretí rok, zatiaľ čo ostatné roky sa oslávi prime
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 25 . svetový deň chorýchrane na úrovni lokálnych cirkví, v duchu prípravy na toto centrálne slávenie.

 V súvislosti s tým, na záver 24. svetového dňa chorých v Nazarete vo Svätej zemi, Svätý Otec František oficiálne odsúhlasil témy na najbližšie tri roky, predstavujúce základ posolstiev, ktoré pápež každoročne adresuje pri tejto príležitosti chorým, ich rodinám, sociálno-zdravotníckemu personálu, kňazom, ktorí sa starajú o duše a venujú sa pastorácii v zdravotníctve, ako aj všetkým, ktorí sa zapájajú v tejto oblasti ako dobrovoľníci.

Preto si dovoľujem predložiť vám zvolené témy, pre uľahčenie vhodnej prípravy na slávenie kompetentnými inštitúciami, zodpovednými za pastoráciu v zdravotníctve.

Rok 2017: centrálne slávenie Svetového dňa chorých
Úžas nad tým, čo Boh vykonal: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49).

Rok 2018: slávenie na úrovni miestnych cirkví
Matter Ecclesiae: „´Hľa tvoj syn... Hľa tvoja matka.´ Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27).

Rok 2019: centrálne slávenie v Indii
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8).

Avšak, vzhľadom k tomu, že 11. február 2017 je zhodou okolností 25. výročím prvého Svetového dňa chorých, ktorý sa slávil práve v Lurdoch 11. februára 1992, rozhodol Svätý Otec, že vzhľadom na toto radostné výročie sa 25. svetový deň bude sláviť výnimočným spôsobom.

S vďakou za Vašu cennú spoluprácu Vám posielam svoje úctivé pozdravy a s blížiacimi sa vianočnými sviatkami Vám chcem odovzdať svoje srdečné priania a uistenie o svojich modlitbách za Vás k Ježišovi Kristovi, Lekárovi duše i tela.
                                                                                                                                                       Mons. Jean–Marie Mupendawatu
                                                                                                                                                       Sekretár Pápežskej Rady pre pastoráciu v zdravotníctve


*

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS na čele s jej predsedom Mons. Milanom Lachom, v duchu naplnenia výzvy Svätého Otca, pripravila Iniciatívu, ktorú chce ponúknuť všetkým diecézam, ako spoločný postup pre oslavu 25. Svetového dňa chorých. Jej cieľom je zamerať sa celkom osobne na chorého a trpiaceho v našom okolí.

Iniciatívy k 25. svetovému dňu chorých (sláveného 11. februára 2017)

Téma dňa: Úžas nad tým, čo Boh vykonal: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49).

Pri spoločnej diskusii s dobrovoľníkmi nám prišlo, že asi najdôležitejšie je osláviť tento deň s tými, ktorým je hlavne určený.

Ponúkané iniciatívy:

* Slávenie spoločnej bohoslužby s chorými, najmä s tými, ktorých opustenosť, či samotný zlý zdravotný stav neumožní bežne alebo vôbec sa zúčastniť svätej omše bez pomoci iného človeka.

Vo farnostiach žije veľa chorých a trpiacich, ktorí znášajú svoje utrpenie ticho a v ústraní domova, často osamotení. Mnohí túžia po osobnej účasti na svätej omši, spoločnej modlitbe, sviatostiach, pomazaní chorých, ale i po obyčajnom ľudskom stretnutí, rozhovore, posedení pri čaji. Často však nemajú nikoho, kto by ich mohol do kostola priviesť, nikoho, kto by ich navštívil. Buď rodinu nemajú, alebo táto žije ďaleko. A možno manžel, manželka, deti nevládzu priviesť príbuzného na svätú omšu, lebo sú sami chorí alebo inak obmedzení v pohybe, alebo jednoducho v rodine nie je auto alebo vozík na prepravu chorého nevyhnutný. Sú takí, ktorým bezvládnosť neumožňuje už vôbec odisť z domu.

K niektorým prichádza kňaz na návštevu 1x do mesiaca, sú to „tzv. prvopiatkoví“. Sú i takí, ktorých nemá kto prihlásiť na farskom úrade, aby im mohlo byť Cirkvou zabezpečené vysluhovanie sviatostí u nich doma.

A sú i takí, ktorých zdravotný stav sa zdá byť „nekompatibilný“ s náboženským životom, a tak na nich zabúdame i pokiaľ ide o návštevu chorého alebo vysluhovanie sviatosti pomazania chorých (ľudia dezorientovaní, postihnutí a pod.)

Oni všetci môžu „byť pozvaní“ na oslavu dňa, ktorý im je venovaný. Pater Pio z Pietrelciny“ hovoril, že „v každom chorom človeku je Kristus. A v chudobnom chorom človeku je Kristus dvakrát“. Matka Tereza nás zasa povzbudzuje konať malé skutky s veľkou láskou. Táto „malá“ iniciatíva je pozvánkou vytvoriť počas Svetového dňa chorých spoločenstvo - zdravých v službe chorým - formou :

* Spoločné slávenie svätej omše vo farnosti (najlepšie medzi 9:00 h – 15:00 h) pre zdravých a chorých, ktorým zlý zdravotný stav neumožní bežne či vôbec sa zúčastniť svätej omše bez pomoci iného človeka. Tým pomôžu dobrovoľníci s prepravou na svätú omšu, ako i doprovodom po svätej omši. Niečo ako miestne „putovanie“ do Lúrd, ale vo svojej farnosti.

* Osobnej návštevy v domácnosti chorých, ak im ich zlý zdravotný stav neumožní vôbec sa zúčastniť svätej omše vo farskom kostole.

Podporný návrh prípravy a organizácie :

Pred 11. februárom 2017:

- oboznámenie na svätých omšiach so zamýšľanou iniciatívou, informáciu vyvesiť na výveske, informovať o nej miestne médiá a TK KBS (na reporter@tkkbs.sk)
- počas prvopiatkových spovedí alebo iných návštev chorých – pozvať chorých zúčastniť sa spoločnej bohoslužby (v kostole, alebo domácom prostredí ) - buď pomocou rodinných príslušníkov alebo pomocou dobrovoľníkov - a zistiť ich záujem o účasť na tomto dni.
- možnosť nahlasovania chorých (príbuznými, známymi) na farskom úrade
- prihlasovanie dobrovoľníkov (na prepravu, a/alebo doprovod na svätú omšu, na osobnú návštevu chorého, na prípravu agapé, prípravu kostola na prijatie chorých)

Poučenie dobrovoľníkov o priebehu ich služby

Počas Svetového dňa chorých

Slávenie vo farnosti spoločnej svätej omša pre zdravých a chorých, najmä však tých chorých, ktorým zlý zdravotný stav neumožní bežne alebo vôbec sa zúčastniť svätej omše bez pomoci iného človeka.

Pomoc dobrovoľníkov s prepravou na svätú omšu im zvereného chorého:
- doprovod počas a po svätej omši chorého zvoleným dobrovoľníkom
- možnosť pomodliť sa pred svätou omšou svätý ruženec na úmysel chorých, zomierajúcich, ich rodín, a tých, čo sa o nich starajú

Na svätej omši bude prečítané posolstvo Svätého Otca Františka ku Svetovému dňu chorých.
Na svätej omši bude vyslúžená sviatosť pomazania chorých.
Možnosť zabezpečiť sviatosť zmierenia, pre tých chorých, čo ju potrebujú a želajú si ju.
Po svätej omši môže byť „ Agapé“pre všetkých v priestoroch kostola či farskom priestore - spoločné občerstvenie zabezpečené dobrovoľnými domácimi cukrármi, kuchármi.
Okrem neformálnych stretnutí, počúvania chorých, je možné využiť tento čas i na doplnenie farských zoznamov osôb odkázaných na pomoc iného pre potreby prežívania viery, aby sa na nich nezabúdalo
Ak má farnosť zbor /koncertné teleso / farníka, ktorý hrá na hudobný nástroj..., možnosť krátkeho jednoduchého vystúpenia 15 -20 min.

Osobné návštevy dobrovoľníkov v domácnosti chorých, ak im ich zlý zdravotný stav neumožní vôbec sa zúčastniť svätej omše vo farskej svätyni.

Centrom stretnutia môže byť spoločné slávenie svätej omše na diaľku - napr. počas priameho prenosu svätej omše pápeža Františka a umožniť im znovu zažiť spoločenstvo veriacich.
Podobne pre prvú skupinu, i tu je dôležité aj vytvorenie neformálneho ľudského spoločenstva – podeliť sa o dobrovoľníkom pripravený a prinesený koláč, nápoj a pod.
Návšteva kňaza – podľa „objednania“ za účelom vyslúženia sviatostí, sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, sviatosť pomazania chorých – aj v iný deň – podľa dohody.

Po dni chorých s odstupom niekoľkých dní :

Poďakovanie dobrovoľníkom - Modlitbové stretnutie pre dobrovoľníkov Svetového dňa chorých vo farnosti, s vyhodnotením a svedectvami prežitia tohto dňa;
Úvaha vo farnosti o nových možnostiach bližšieho začlenenia chorých, trpiacich a opustených do života Cirkvi (osobných, kolektívnych);
Modlitbová skupina na úmysel chorých a trpiacich vo farnosti alebo ponúknuť obetovať (osobnú či kolektívnu) modlitbu na úmysel chorých, trpiacich, zomierajúcich, ich rodín a tých, čo sa o nich starajú;
Pravidelná mimo - sviatostná návštevná služba chorých a trpiacich laikmi (posedenie, modlitba);
Pomoc pri doprovode na svätú omšu;
Myslieť na podporu rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o chorého príbuzného (spoločenstvo, prednášky so zdieľaním, atď.)

Prevzaté z TK KBS