6. nedeľa cez rok

 

Mk 1, 40-45 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt uzdravenie chorehoK Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

V dnešnom evanjeliu počujeme: „K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil” – tento nevyliečiteľne chorý človek s celou svojou ťarchou utrpenia a samoty prichádza k Ježišovi, aby sa s ním stretol. Približuje sa k nemu s veľkou nádejou, že ho môže uzdraviť.

Choroba tohto človeka úplne vylúčila z občianskej i náboženskej spoločnosti, musel žiť v izolácii od ostatných, dokonca všetci ním opovrhovali. Vo svojom ťažkom  rozpoložení, predsa mal odvahu priblížiť sa k Ježišovi, a predniesť mu veľmi pokornú a dôvernú prosbu: „Ak chceš môžeš ma očistiť.“ Prosbou sa obracia na vôľu Ježiša („ak chceš“) a tiež na jeho moc („môžeš“), pretože vie, že jeho uzdravenie závisí výlučne od jednoduchého úkonu Ježišovej vôle. Tieto slová malomocného sú nádhernou modlitbou.

Prosba malomocného ­– začína slovami „ak chceš“ – je veľmi diskrétna, akoby nechávala Ježišovi, slobodu v tom, či jeho prosbu vypočuje alebo nie. Zároveň však táto prosba Ježiša aj zaväzuje k odpovedi. Ako keby sa malomocný pýtal Ježiša: aká je tvoja túžba, tvoja vôľa so mnou? Chceš moje utrpenie alebo moje uzdravenie? K prosbe malomocného Ježiš nemohol zostať ľahostajný. A text evanjelia nám hneď dáva poznať jeho reakciu: „Ježiš sa nad ním zľutoval“ a potom nasleduje gesto – prejav vôle, zvíťaziť nad každou vzdialenosťou a odlúčením: „Vystrel ruku, dotkol sa ho.“

Pri uzdravení malomocného Ježiš nepoužíva len  slová, ako to urobil pri iných uzdraveniach, ale robí gesto, ktorým vstupuje aj do fyzického kontaktu s malomocným: „dotkol sa ho“. Ježiš sa dotýka chorého človeka, ktorého všetci obchádzajú, bez akéhokoľvek strachu, že by sa nakazil. Týmto dotykom Ježiš premohol rozdelenie a ľudské bariéry, urobil koniec odlúčenia pre malomocného, a začlenil ho do spoločenstva ľudí.

Uzdravenie malomocného bolo ľuďmi vnímané ako vzkriesenie niekoho z mŕtvych, a evanjelium na inom mieste o tejto udalosti hovorí ako o znaku príchodu Božieho kráľovstva. Keď sa približuje Božie kráľovstvo, všetko sa znovu rodí, obnovuje a ožíva. Božia vôľa na človeku je zameraná na jeho dobro a život, tak ako povedal Ježiš malomocnému: „Chcem, buď čistý!“

Len vtedy, keď hriechy úprimne s pokorou vyznáme Bohu a budeme sa dovolávať jeho moci, môžeme dúfať, že budeme očistení. Tak znovu nájdeme spoločenstvo s Bohom aj s bratmi a sestrami. (Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu)