2% dane z príjmu

Občianske združenie sv. Jána Krstiteľa


sídlo:                Moyzesova 54, 900 28 Ivanka pri Dunaji
právna forma:    občianske združenie
Číslo účtu:        SK09 0200 0000 0037 51980058

IČO:                 50059866

Cieľom Občianskeho združenia Sv. Jána Krstiteľa je zachovanie kultúrnych hodnôt na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi Ivanka pri Dunaji.

 

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a)    podpora, obnova, renovácia, ochrana a zveľaďovanie náboženských a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, predovšetkým opravy kostola Sv. Jána Krstiteľa, kaplnky Sv. Rozálie vrátane pamiatok a ostatného vybavenia interiéru,

b)   rekonštrukcia krypty nachádzajúcej sa v kostole Sv. Jána Krstiteľa.

Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa za rok 2016 boli poukázané formou daní finančné prostriedky v celkovej výške 1 442,88 €. Tieto prostriedky sme použili na úhradu alikvotnej časti nákladov na rekonštrukciu krypty.  Celkové náklady  predstavovali 12 809,03 €. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

 

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2 % daní za rok 2017,   a uvádzame postupy, akými sa daň dá poukázať:

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,


ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie


ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete
v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 

4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia (údaje za naše združenie sú už predvyplnené).

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) –toto platí od roku 2016.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na ktorýkoľvek daňový úrad.

 

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Postup krokov pre fyzické osoby,


ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

 

 Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho združenia. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.

1. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti ( Daňové priznanie fyzických osôb TYP A ) alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  ( Daňové priznanie fyzických osôb TYP B ).

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) nášmu združeniu – toto platí od roku 2016.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na ktorýkoľvek daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka:
•Fyzické osoby poukazujú v roku 2018  2% z dane, ak ste boli v roku 2017 dobrovoľníkom, môžete poukázať až 3% z dane.

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2018

 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a)  Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nášmu občianskemu združeniu, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

b) Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nášmu občianskemu združeniu, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – toto platí od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na ktorýkoľvek daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Editovateľné tlačivo, ktoré treba použiť pri poukázaní 2 % dane: Vytlačiť TU